రాజమండ్రి డైరీ-2

చిన్ని చిన్ని బాధల్నే అట్లా చటుక్కున మర్చిపోయినప్పుడు అంత హాయి కలుగుతుంటే, మరీ యీ రూపంలేని, పేరు తెలియని మహాబాధ అంతా తొలిగిపోయినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది? అసలది తొలగిపోవడమంటూ వుంటుందా?