రాజమండ్రి డైరీ-10

కాని అప్పుడప్పుడు అన్పిస్తుంది. సెలవులు అనుభవించడానికి నాకేమిటి అర్హత అని. కానీ నిజంగా అవిశ్రాంతంగా చెయ్యడానికి నాకున్న పని మాత్రం ఏమిటి? ఈ సెలవు, ఈ విశ్రాంతి ఇదంతా పైపైన. లోపల జ్వలిస్తున్నది జ్వలిస్తూనే వుంటుంది.