నాలుగు ఋతువులు, నాలుగు దృశ్యాలు

ఎవరేనా కవి లేదా రచయిత తన పుస్తకం మీద మాట్లాడమనో లేదా సమీక్ష చెయ్యమనో అడిగిన తొలిరోజుల్లో ఎలాంటి ఆత్మ విశ్వాసం కలిగేదో, ఆయన నన్ను బొమ్మలు వేసిమ్మని అడిగినప్పుడు కూడా అటువంటి ఎక్సైట్ మెంట్ నే కలిగింది.

నవ్యానందం

అనువాదం లానే గానం కూడా ఒక కావ్యానికి కొత్త తలుపు తెరుస్తుంది. అంతవరకూ మనం ఎన్ని సార్లు చదివి వున్నా కూడా మన దృష్టి నిలవని ఏ పంక్తిమీదనో, పదబంధం మీదనో అకస్మాత్తుగా వెలుగు పడుతుంది. మళ్ళా ఆ కావ్యం మనకి మరింత సన్నిహితమవుతుంది.

ఒక్కడూ కనబడలేదు

ఇన్నేళ్ళ నా అభిప్రాయాన్ని పరాస్తం చేసేసారు సుష్మ. కబీర్ దోహాలకి నా వచన అనువాదాల్ని ఆమె ట్యూన్ చేసి నాకు పంపించినప్పుడు నన్ను సంభ్రమం ముంచెత్తింది. ఎలా అయితే, అనువాదాన్ని దాటి కూడా కవిత్వం ప్రవహించగలదో, అనువాదాన్ని దాటి సంగీతం కూడా ప్రవహించగలదని ఇప్పుడు నాకు అర్థమయింది.