మెడిటేషన్స్-4

జీవితంలో మనిషికి లభించగల గొప్ప అనుగ్రహం తను నిర్మలుడని తెలుసుకోవడం. తన నిర్మలత్వాన్ని కాపాడుకోవడం తన చేతుల్లోనే ఉందని తెలుసుకోవడం. ఒకసారి ఆ ఎరుక కలిగిన తర్వాత, ఆ పనిచెయ్యకుండా ఉండటం కన్నా దురదృష్టం మరొకటి ఉండబోదు