మెడిటేషన్స్-9

ప్రపంచాన్ని పట్టించుకో. ప్రపంచ అభిప్రాయాన్ని పట్టించుకోకు-ఇదీ అరీలియస్ పదే పదే తనకి తాను చెప్పుకుంటున్న విషయం.