మెడిటేషన్స్-8

ఈ మాటలు నాకు చాలా నచ్చాయి. మనం పూర్తిగా పాటించగలిగినా, పాటించలేకపోయినా కూడా మనకై మనం పెట్టుకున్న ఆ శీలపారమితలోనే మనకి నిజమైన తృప్తి, ధైర్యం, నిలకడ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. శీలవిద్య మనం ట్యూషన్ లాగా పదే పదే చెప్పించుకోవలసింది కాదు. పదే పదే మనకు మనం చెప్పుకోవలసింది.