మెడిటేషన్స్-11

చాలా విలువైన మాటలు. మనుషులు 2500 ఏళ్ళుగా తిరిగి తిరిగి చేస్తున్న పొరపాటు ఒక్కటే. మనం అయితే ఆదర్శరాజ్యం గురించో లేదా మరోప్రపంచం గురించో కలలుగంటో, ఇప్పుడు ఈ క్షణాన జీవించవలసిన జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూనే ఉన్నాం. చిన్నపనితో మొదలుపెట్టడం మనకి నచ్చదు. చిన్నపని నిజానికి చిన్నదేమీ కాదు.