గోండీ సాహిత్యం కోసం

మరి గోండీ స్థానం ఏమిటి? గోండీ రచయితలెవరు? గోండీ నుంచి తెలుగు, ఇంగ్లిషు, హిందీలోకి, ఇతరభాషలనుంచి గోండీలోకి ఏమైనా పుస్తకాలు అనువాదమయ్యాయా?