ఊర్ణనాభి

విశ్వనాథ ఈ అర్థాన్ని మరింత వివరంగా 'నీవ నిర్మించుకొందువు నిన్ను కట్టు త్రాళ్ళ వానిని కర్మసూత్రములన్ తెంపు' అన్నాడు. 'నీవ' అనే మాట గమనించదగ్గది. నీవ అంటే 'నువ్వు మాత్రమే' అని.