మగత్తాన ఆసిరియర్

, నాలోపలి మనిషిని పట్టుకునే ప్రయత్నంలో నేను కవిత్వం రాస్తున్నాను. ఆ లోపలి మనిషి నా బయటి జీవితపు 'నేను' కాదు. కాని నా బయటి జీవితం లేకపోతే ఆ లోపలి నేను కూడా లేడు. అంటే నేను నా బయటి జీవితం ఆధారంగా ఆ లోపలి 'నేను ' ని పట్టుకోవడం ద్వారా మీ లోపలి 'నేను' కి connect అయి మీకందరికీ చేరువకావాలన్నదే నా తపన