ముళ్ళదారి

మహాత్మాగాంధీ పెద్దకొడుకు హరిలాల్ గాంధీ జీవితం మీద చందూభాయి భాగూభాయి దలాల్ గుజారాతీలో ఒక పుస్తకం రాసారు. దాన్ని త్రిదీప్ సుహృద్ ఇంగ్లీషులోకి Harilal Gandhi: A Life (ఓరియెంట్ లాంగ్మన్,2007) అనువదించారు. దాదాపు రెండేళ్ళనుంచీ ప్రొ. రఘురామరాజు ఆ పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువదించమని నన్ను పట్టుపడుతూ ఉన్నారు.

సత్యశోధన

రెండురోజులకిందట గాంధీజీ ఆత్మకథ గురించి నాలుగు వాక్యాలు రాయకుండా ఉండలేకపోయానేగాని, నిజానికి ఆ పుస్తకం గురించీ, గాంధీజీ జీవితం గురించీ నా మనసులో కదలాడుతున్న భావాలన్నిటికీ నేను అక్షరరూపం ఇవ్వలేకపోయాను.