టాల్ స్టాయి చివరి కథలు

టాల్ స్టాయి చివరి కథలు చదివాను. తెలుగులో 'విషాదసంగీతం' పేరిట రాదుగ వారు ప్రచురించిన తెలుగు అనువాదాల్లో చాలా గొప్ప కథలు- The Family Happiness (1859), The Kruetzer Sonata (1889), Father Sergius (1890-98) వంటివి వున్నాయి.