జెండా కొండ

ఆదివాసులకి కొండ ఒక అఖండ జీవపదార్థమని నా మిత్రుడూ, గిరిజన సాహిత్యవేత్తా డా.శివరామకృష్ణ రాసాడు. 'పండితారాధ్య చరిత్ర''లో 'పర్వత ప్రకరణం'లో శ్రీశైలం గురించి రాస్తూ, 'అకృతాత్ములకు శిలా నికరమై తోచు/సుకృతాత్ములకు లింగ నికరమై తోచు 'అన్నాడు పాల్కురికి సోమన.