నీలకురింజి

ఆ తిణైల్లో కురింజి ఒక అవస్థ. పన్నెండేళ్ళకొకసారి పూసే నీలకురింజి పేరుమీద ఆ అవస్థకి ఆ పేరు పెట్టారు. అది పర్వతప్రాంతాల్లో ప్రణయచిత్రణ. కురింజి ఋతుపవనకాలంలో పూసే పువ్వయినప్పటికీ, కవిత్వంలో మాత్రం, అది శారద, హేమంతాల ఋతురాగం. ప్రణయసమాగం కావ్యవస్తువు.