అట్టిలా జోసెఫ్

అందరూ తమ తల్లులకి వందనమిచ్చే ఈ రోజు, నాకొక తల్లీ, కొడుకూ గుర్తొస్తున్నారు. ఆ కొడుకు, అట్టిలా జోసెఫ్ (1905-1937). ఆధునిక హంగేరియన్ సాహిత్య వైతాళికుడు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా శ్రమజీవులందరి మూగగొంతులకీ తన గరళకంఠాన్ని అందించిన కవి.