శివసంకల్ప సూక్తం

సంకల్పం పరిశుద్ధమైతే, జీవితం పరిశుద్ధమవుతుందని అందరికన్నా ముందు గ్రహించినవాడు వైదిక ఋషి. ఆయన తన తలపులు శివమయం కావాలని కోరుకున్న ఒక సూక్తం 'శివసంకల్ప సూక్తం'