మోహనరాగం: గాంధీజీ భక్తితత్త్వం

గాంధీజీ కవిత్వం అనువదించాడా? అవును. యెరవాడ జైల్లో ఉన్నప్పుడు భారతీయ భక్తికవుల నుంచి ఆయన చేసిన అనువాదాల్ని వివరిస్తూ 'మోహనరాగం' పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.