కొంత కల్పన, కొంత కాంక్ష

సరసిన దినచర్య రాసిన మహిళ కులీన కుటుంబాలకు చెందిన మహిళ. సాహిత్యాస్వాదన, సౌందర్యోపాసన, కళాభిరుచి, అపారమైన జీవితేచ్ఛ లు మేళవించిన మనిషి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం, చిన్నప్పణ్ణుంచీ కథల్నీ, కథలప్రపంచాన్నీ ప్రేమించి, ఆ ప్రపంచంలోకి దూకాలని తపించిన మనిషి.