బసవ పురాణం-6

ముగ్ధత్వం మనందరం మన జీవితాల్లో ఏదో ఒక సందర్భంలో అనుభవించే ఉంటాం. కాని అది మనకి క్షణకాలపు అనుభవంగా మాత్రమే ఉండి ఇంతలోనే మన రోజువారీ మెలకువల్లో పడగానే కలలాగా కరిగిపోతుంది. కాని ముగ్ధభక్తులకి అది జీవితసారాంశం.