పోస్టు చేసిన ఉత్తరాలు -14

నీ హృదయం ప్రేమతో పొంగిపోయేకొద్దీ నువ్వు నీ ఆర్తిని పంచుకోడానికి ఇలా మాస్టర్స్ కి ఉత్తరాలు రాసుకోడం తప్ప మరో దారిలేదు. ఈ సంగతి అందరికన్నా ఎక్కువగా మన భక్తికవులకు తెలుసనుకుంటాను, అందుకే, అంత ప్రేమ, అంత ఆర్తి, అంత సంపూర్ణ సమర్పణ వాళ్ళ గీతాల్లో.