పునర్యానం-40

దీన్నే మరోలా చెప్పాలంటే, ఎప్పుడు నీ ఆత్మ ఆనందాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోలేకపోతోందో, అప్పుడు నువ్వు ఉండటం లేదన్నట్టు. అది మృతి. ఉపనిషత్తు అమృతం గురించి మాట్లాడింది. అమృతం అంటే చావు లేకపోవడం కాదు, అసలు చావు గురించిన భయం లేకపోవడం. నీ దగ్గర మరణించడానికి మరేమీ మిగలకపోవడం.