జాతీయోద్యమ స్ఫూర్తి భద్రపరచుకోవాలి-1

జాతీయోద్యమ స్మృతి పట్ల నేడు ప్రజల కనవస్తున్న సమాచారలోపానికీ, నిరాసక్తతకీ ప్రధాన కారణం మన విద్యావ్యవస్థలోనూ, మన చరిత్ర రచనలోనూ ఉందని చెప్పవచ్చు. కాని జాతీయోద్యమ సాహిత్యం పట్ల మన అజ్ఞానానికి కారణమేమై ఉంటుంది?

పునర్యానం- 30 & 31

ఏముంది అక్కడ? అన్ని గిరిజన గ్రామాల్లో ఏముందో అక్కడా అదే ఉంది. ఏమి లేదక్కడ ? ప్రతి ఒక్క గిరిజన గ్రామంలోనూ ఏది లేదో అక్కడా అదే లేదు. అయినా అక్కడ ఒక ఇంటి అరుగు మీద కూర్చుని తుపాకుల గూడెం చూశాను అని నాకు నేను చెప్పుకున్నాను.

పునర్యానం-28 & 29

నా చిన్నతనంలో మా ఊళ్లో నేను చూసిన ఆ వసంత కాలానికీ, ఆ తీపి గాలులకీ, ఆ తేనెవాకలకీ ఇక్కడ నేను కళ్ళారా చూస్తున్న దుమ్ముకీ, దుఃఖానికీ మధ్య దూరం నా అంచనాకు అందలేదు.