పునర్యానం-35

కాబట్టి, వనరుల్ని నియంత్రించే అధికారం కలిగినదానిగా రాజ్యం మరింతగా బలపడుతూనే ఉన్నది. ఇంకా చెప్పాలంటే, కలోనియలిజం రోజుల్లో, వలస రాజ్యాల ప్రభుత్వాలు ఇక్కడ పనిచేసేవి. ఇప్పుడు వలసరాజ్యాలకోసం మనమే ప్రభుత్వాలు నడుపుతున్నాం, ఆ ఖర్చు కూడా వాళ్లకి లేకుండా.