పునర్యానం-36 & 37

ఇరవై ఏళ్ళ కింద నన్ను కలవరపరిచిన దృశ్యాల జాబితా ఇది. కాలం గడిచే కొద్దీ, ఈ జాబితా పెరుగుతోందే తప్ప, తగ్గడం లేదు.