పునర్యానం-34

ఈ అపరిశుభ్రతకి గల కారణాల్ని విశ్లేషించడం మొదలుపెడితే, ఒక సాంఘిక-రాజకీయ వ్యవస్థగా మనం ఎంత దిగజారుతూ ఉన్నామో, నానాటికీ ఎంత అసమర్థంగా తయారవుతున్నామో అదంతా వివరించవలసి ఉంటుంది.