కొత్త రక్తం ఎక్కించిన కవి

రెండు రోజుల కిందట రష్యన్ కవి, రచయిత, చలనచిత్రకారుడు యెవెగ్నీ యెవెతుషెంకొ (1933-2017) అమెరికాలో ఓక్లహోమాలో కన్నుమూయడంతో ఇరవయ్యవశతాబ్ది రష్యన్ మహాకవుల్లో చివరి తరం దాదాపుగా అదృశ్యమైపోయింది.