కారామాష్టారూ, చినువా అచెబె

ఈ నెల 3 వ తేదీన లా మకాన్ లో అనంతమూర్తిమీద ఒక డాక్యుమెంటరీ ప్రదర్శిస్తూ నన్ను కూడా మాట్లాడమని అడిగినప్పుడు, సంస్కార కన్నా గొప్ప రచనలు తెలుగులో వచ్చినప్పటికీ వాటి గురించి తక్కిన ప్రపంచానికి తెలియడం లేదని అన్నాను. ఆ మాటల మీద కొంత చర్చ జరిగింది.