ప్రతిభావంతుడైన రచయిత

కాని, ఏ కవికైనా పూర్వమహాకవుల దారి పట్టడం, ఆ దారిలో విఫలమయినా కూడా, అనుసరణీయమూ, చూసేవాళ్ళకు ఆరాధనీయమూనూ.