మార్తా

ఆయన జీవించిన జీవితం అంటే బ్రహ్మసమాజం రోజులనుంచీ, అరుణాచలంలో తొలినాళ్ళదాకా, మార్తా లాగా 'చాలా విషయాల గురించీ 'పట్టించుకున్న' జీవితం, చాలావాటి గురించి 'ఆందోళన చెందిన' జీవితం. కాని మరియలాగా నిజంగా పట్టించుకోవలసినవి కొన్ని మాత్రమేననీ, ఆ మాటకొస్తే ఒకే ఒక్కటి మాత్రమేననే మెలకువ కలుగుతున్న కాలంలో ఆయన ఈ నవల రాసారు.