రూపకప్రజ్ఞ

'మీరు కవిత రాసేముందే మెటఫర్లు పట్టుకుంటారా లేకపోతే కవితరాస్తూండగానే అవి కూడా దొర్లుకొస్తాయా' అనడిగిందొక మిత్రురాలు. ఒకప్పుడు కవిత అంటే శబ్దం, సంగీతం.