విలువైన కథ

నా వరకూ నాకు, ఈ నవల చదివిన తరువాత, వెర్రియర్ ఎల్విన్, రెవరెండ్ రివన్ బర్గ్ వంటి వాళ్ళ రచనలు వెంటనే చదవాలనిపించింది. మన ప్రాంతాల్లో కూడా ఇటువంటి సాహిత్యం రావాలంటే ఇటువంటి రచనలు తెలుగులోకి రావడం అవశ్యం అని కూడా అనిపించింది.