ఆ వేసవి విలాపం

అమెరికానుంచి రావెల సోమయ్యగారితో వాళ్ళబ్బాయి మనోహర్ నా కోసమొక బుట్టెడు కవిత్వం పంపించారు. ఆఫీసులో ఉండగా ఆ పూలబుట్ట, ఆ పళ్ళగంప నా చేతికందింది. చైనా, పర్షియా, యూరోప్ లనుంచి లాటిన్ అమెరికన్ దేశాలదాకా వికసించిన కవిత్వం.