యుగయుగాల చీనా కవిత-13

వెన్ అంటే వాక్కు, కవిత్వం, సాహిత్యం, కళ, కావ్యకళ కూడా. 'గొప్ప అంధకారం ఆవరించిన ప్రపంచంలోకి కవిత్వం వెలుగు తీసుకొస్తుంది' అని లు-జి నమ్మాడు. గొడ్డలి పిడిని మరొక గొడ్డలితో చెక్కినట్టుగా కవిత్వాన్ని చూసి కవిత్వమెలా రాయాలో నేర్చుకుంటాం అని చెప్పాడు.