గొప్ప పఠనానుభవం

కేవలం 'ఉండటం' దాస్యం. 'జీవించడం' స్వాతంత్య్రం. 'ఉండటం' స్తబ్ధత. 'జీవించడం' చలనం. 'ఉండటం' జడత్వం. 'జీవించడం' స్పందన. ఏది కేవలం 'ఉంటుందో' అది ముడుచుకున్న జీవితం. ఏది 'జీవిస్తుందో' అది తెరుచుకున్న జీవితం.