చలసాని ప్రసాద్

ఆ రాతప్రతి చూడటం కోసమే ఒకరోజు విశాఖపట్టణంలో వాళ్ళింటికి వెళ్ళాను. అసలు రాతప్రతినో, జిరాక్సు కాపీనో గుర్తులేదుగాని, ఒక నాటకం రాయడానికి శ్రీ శ్రీ రాసుకున్న ప్రణాళిక అది. కాఫ్కా తరహాలో మధ్య మధ్య చిన్న చిన్న బొమ్మలు కూడా గీసుకున్నాడు. ఆ రాతప్రతి చదివే అవకాశమిచ్చినందుకు నేను ప్రసాద్ గారిని ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటాను.