దేవుడా నేనేమి చేసేది

బాబా బుల్లేషా కవిత్వం చదువుతూ ఉండగా,ఈ కవిత దగ్గరకు రాగానే హృదయం కంపించడం మొదలయ్యింది. ఇంగ్లీషు లోనే ఈ వాక్యాలు నా చెవిలో ఎవరో తుత్తార ఊదినట్టుగా నన్ను నా నిద్రలోంచి ఒక్కసారిగా గుంజి బయటకు లాగేసాయి.