అన్నిటికన్నా ముందు విద్యావేత్త

ఇంటర్నెట్ లో కిర్క్ గార్డ్ కారిడార్ వున్నట్లే గురజాడ వరండా కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అక్కడ ఎక్కడెక్కడి పాఠకులూ చేరి కొంతసేపు తమకి తోచిన నాలుగు మాటలు మాట్లాడిపోతూ ఉండాలి.

అత్తలూరి నరసింహారావు

ఇన్నేళ్ళ పరిచయంలోనూ, స్నేహంలోనూ ఆయన నా మనసుని నొప్పించే మాట ఒక్కటి కూడా ఆడకపోగా తనకన్నా వయసులో చిన్నవాణ్ణి అయినప్పటికీ, ఎంతో గౌరవంగా, హుందాగా, స్నేహంగా ప్రవర్తిస్తూనే వచ్చాడు.

మహాప్రస్థానం

మహాప్రస్థానాన్ని ఒక యువకుడికో, భిక్షుకుడికో, deathbed present గానో పంపండి అని రాసాడు చెలంగారు. కాని అది ఒక పెళ్ళికానుకగా బహూకరించదగ్గ పుస్తకం కూడా అని అర్థమయింది ఆ రోజు.