తేజో సముద్రపు కెరటం

అది దేవాలయమా? బౌద్ధ మందిరమా? యూదుల సినగాగా లేక కాజీ నజ్రుల్ ఇస్లాం రాసిన ప్రభాత షహనాయి వాద్య సంగీతమా? ఆ వెలుగు దేవాలయంలోంచి వస్తున్నదా లేక తూర్పుదిక్కుగా వస్తున్నదా? ఇంతకీ ఆ వెలుగు బయటినుంచి వస్తున్నదా లేక అవనత శిరస్కులైన ఆ ధ్యానుల లోపలి వెలుగునా?