మెరుగైన బేరం

మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటామంటే ప్రేమ లెక్కల్నీ, లాభనష్టాల్నీ చూసుకోదని. కాని ప్రేమకి తనదే అయిన ఒక అంకగణితం ఉంది. ప్రేమికులు తమ ప్రేమనీ, ప్రపంచాన్నీ తక్కెడలో వేసి చూసుకున్నాకనే, ప్రేమ ప్రపంచం కన్నా ఎన్నో రెట్లు విలువైందని గ్రహించాకనే ప్రపంచాన్ని పక్కకు నెట్టేస్తారు.

హాఫిజ్ చేసేదదే

జీవితంలో అన్ని దారులూ మూసుకుపోయినప్పుడు, పొద్దుపొడవనప్పుడు, దిక్కు తోచనప్పుడు దివాన్-ఇ-హాఫిజ్ తెరిస్తే ఏ వాక్యం కనిపిస్తే ఆ వాక్యాన్నే భగవంతుడి ఆదేశంగా పరిగణించేవాళ్ళు ప్రపంచమంతా ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో ఒకణ్ణి కావాలన్నదే నా ఆశ కూడా.

ఒలావ్ ఎచ్. హాజ్

రాబర్ట్ బ్లై అమెరికన్ కవి, అనువాదకుడు. గత శతాబ్దంలో యాభైల్లో మన కవులు అమెరికావైపు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, అతడు తూర్పుదేశాలవైపు చూస్తూ ఉన్నాడు. ప్రపంచపు నలుమూలలనుంచీ గొప్ప కవుల్నీ, కవిత్వాన్నీ ఇంగ్లీషులోకి అనువదించి అమెరికాకీ, ప్రపంచానికీ పరిచయం చేసాడు. అట్లా తాను అనువదించిన 24 మంది కవుల కవితల్ని కొన్నింటిని The Winged Energy of Delight (హార్పర్ కాలిన్స్, 2005) పేరిట ఒక సంకలనంగా వెలువరించాడు.