మేఘా రావు

కొత్త తరం, కొత్త కవిత్వం. కాని అవే సన్నివేశాలు, అవే పరితాపాలు, శకుంతల నుంచి మేఘారావుదాకా.