దివ్యప్రేమగీతం-8

సరిగ్గా ఈ అంశంవల్లనే ఈ గీతంలోని ప్రేమ ఒక అద్వితీయ నిష్కళంకతనూ, పవిత్రతనూ సముపార్జించుకుంది. అందుకే వ్యాఖ్యాతలు ఈ ప్రేమగీతాన్ని పవిత్ర గీతంగానూ, పరమోన్నత గీతంగానూ భావించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.