కుహూరవం

నా ఎదుట ఉన్న ఫోటోలో చిన్నప్పటి ముఖాన్ని వెతుక్కున్నట్టు ఈ మార్చి ఎండలో ఒకప్పటి వసంతాన్ని పోల్చుకుంటున్నాను.