దివ్యప్రేమగీతం-1

ఈ ఉద్యానంలో దేవుడి ప్రస్తావన లేదు, నిజమే, కాని సైతాను కూడా లేడు. మనిషికీ, మృగానికీ మధ్య విరోధం లేదు. ఆధిపత్యం లేదు, ఒకరినొకరం అణచివేసుకోడం లేదు. కాబట్టి ఆ ఉద్యానమే ఒక దైవం. దేవుడి ప్రస్తావనలేని దైవానుభవం ఈ గీతం.