దేవుడి సొంత దేశంలో

తుంచన్ పరంబు క్షేత్రంలో నడుస్తున్నంత సేపు నేను తెలుగు భాష గురించి, తెలుగుజాతి దైన్యం గురించి ఆలోచించకుండా ఉండలేకపోయాను. ఏమి? నాలుగున్నర ఎకరాలు తెలుగు నేలమీద ఒక కవి కోసం ఎక్కడా దొరకదా?