గంగా ప్రవాహం

గంగా ప్రవాహంలాగా సరళంగా ఉండటం మంచి అనువాదం లక్షణం. కల్యాణి గారి ఈ అనువాదం చూసాక ఆమె మరిన్ని రచనలు కన్నడం నుంచీ, ఇంగ్లిషు నుంచీ తెలుగు చేయాలని కోరుకోవడం అత్యాశ అవుతుందా?