జయగీతాలు-20

ఏమీ తెలియని ఆ పసివయసులో ఆ సర్వేశ్వర స్ఫూర్తిని నాకు కలిగించిన మా వజ్రమ్మ పంతులమ్మగారి దివ్యస్మృతికి ఈ గీతాలు సమర్పిస్తున్నాను.