తల్లికోసం, తల్లిగురించి, తల్లివల్ల

ఆ తర్వాత మీరు మొత్తం ప్రపంచం తీసుకొచ్చి అతడి చేతుల్లో పెట్టండి, అత్యంత సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని సమకూర్చిపెట్టండి, అహర్నిశలు కంటికి రెప్పలా కాపలా కాయండి. ఉహు. లాభం లేదు. కవి, అక్కడే, ఆ తన చిన్నప్పటి ఆ గాయం దగ్గరే కూచుండిపోతాడు.