నా చంపారన్ యాత్ర-4

నేనింతదాకా చూసిన ఆ ధర్మశాల ఏ ఫోటొని బట్టి కూడా అక్కడ ఒక చెరువుండేదని తెలియనే తెలియదు. అందుకనే ఒక ప్రాంతం గురించి తెలియాలంటే ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా, ఎన్ని ఫొటోలు చూసినా సరిపోదు. స్వయంగా అక్కడకి వెళ్ళాలి, ఆ స్థానికులతో మాట్లాడాలి, మరో దారి లేదు.

నా చంపారన్ యాత్ర-3

నేను పాట్నాలో అడుగుపెట్టినప్పటినుంచే గాంధీ నడిచిన దారి, బుద్ధుడు నడిచిన దారి నా ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. కాని, ఈ సారికి గాంధీపథం లో పయనిద్దామనీ, మరోసారి బుద్ధుడు తిరిగిన తావుల్లో సంచరిద్దామనీ అనుకున్నాను. కాని, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి, గాంధీదారీ, బుద్ధుడి దారీ ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయాయి.

నా చంపారన్ యాత్ర-2

అసలు ప్రభుత్వం అక్కడ ఆ పర్యాటక మందిరాలు నిర్మించేబదులు ఆ జనావాసానికొక గృహసముదాయం,ఒక నీటిపారుదల వ్యవస్థ, మరుగుదొడ్లు, పాఠశాల ఇవ్వడం ముఖ్యమనిపించింది.బహుశా, ఇప్పుడు గాంధీజీ ఆ గ్రామాన్ని సందర్శిస్తే అక్కడే ఉండిపోతాడని కూడా అనిపించింది.