రారాజచంద్రుడు

సెంబర్ చివరి రోజులంతా ఏదో ఒక పారవశ్యంతో గడుస్తాయి. క్రిస్మస్ నుంచి కొత్త సంవత్సరం వచ్చేదాకా ప్రతిరోజూ వెలుతురు వైపు ప్రయాణంలాగా ఉంటుంది.  బైరాగి అన్నట్లుగా- శైశిర ప్రాత:పథాన తుహిన స్నాతావనిపై రవికిరణావలోకనముల