రాజమండ్రి డైరీ: మలిమాట

ఆలోచించాను, ఆ రోజుల్లో ఏది నా ప్రధానమైన అనుభవం? దేని గురించి నా కీలకమైన వెతుకులాట? పైపైన ప్రవహించి పోయే జలాల కింద గోదావరి లోతుల్లో దాచుకున్న ఆరాటం దేనిగురించి?